Show Grid

Všeobecné obchodní podmínky

Nákup v internetovém obchodě mohou provádět fyzické i právnické osoby při dodržení následujících podmínek:

Kontaktní adresa

BeliciPasky.cz
Senovážné náměstí 22
11000 Praha
Česká republika

Fakturační adresa

Ecomm Czech Investments, LLC
Coastal Highway, Lewes
19958 Delaware
Spojené Státy Americké
Identifikační číslo organizace: 5420910
Společnosť je zapsána v Delaware Secretary of State.

Úvod

Webshop BeliciPasky.cz, jehož součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky je nabídkou na uzavření kupní smlouvy podle § 409 a násl. Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "OZ"). Kupní smlouva BeliciPasky.cz (dále jen "dodavatel"), jako prodávajícím a zákazníkem jako odběratelem, se uzavírá na základě objednávky objednatele a její akceptace dodavatelem, kde předmětem smlouvy je koupě zboží nabízeného v katalogu dodavatele. Kupní smlouva je platně uzavřena po splnění podmínek stanovených těmito VOP. Tyto VOP jsou na základě § 273 OZ součástí kupní smlouvy.

Rozhodné právo

Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem se řídí slovenskym právem.

Kupní smlouva a její náležitosti

Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:
a / objednávka odběratele, jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží a místě dodání,
b / potvrzení objednávky dodavatelem, včetně kalkulace ceny.

Podmínky dodávky zboží

Zboží se dopravuje na místo dodání (dále také "místo určení") stanoveného dle objednávky objednatele. Dopravu na adresu určení zajišťuje dodavatel přes kurýrní službu, jejíž náklady hradí objednatel. Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele okamžikem převzetí zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele dnem úplného zaplacení kupní ceny.

Dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky jsou nezávazné. Dodavatel je oprávněn dodat zboží před touto lhůtou i po jejím uplynutí bez jakýchkoliv nároků odběratele na uplatnění případné škody způsobené prodlením. Dílčí dodávky jsou přípustné.

Platební podmínky

V cenách uvedených v katalogu není zahrnuta daň z přidané hodnoty, protože VOP není plátcem DPH. Po dodávce zboží je dodavatel povinen vystavit a zaslat objednavateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty zakázky, nebo je oprávněn zaslat zboží na kurýrní službou po zaplacení zboží.

Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 OZ. Zákazník za objednanou zásilku může platit následovně:
- Internet bankingem (převodní příkaz)
- Dobírkou

     

Odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost

Dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží objednatelem. Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí objednatelem vnějšími vlivy a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek. Objednatel je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho převzetí. Pokud odběratel zjistí poškození dodaného zboží, způsobené při přepravě, je povinen uvést tuto skutečnost při převzetí v dodacím listu.

Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do 14 pracovních dnů od data převzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 24 měsíců od data převzetí zboží. Reklamace musí být uplatněna písemně, rozhodujícím pro zachování lhůty je datum odeslání. Oprávněnost reklamace musí být v případě jakostních vad doložena vzorkem vadného zboží nebo úředním zjištěním vady.

Pokud se strany nedohodnou jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplatit kupní cenu v plné fakturované částce. Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo dodavatele. Objednatel nemá kromě nároku z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.

Vrácení zboží

Objednatel má právo vrátit zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu. Zboží může být vráceno po předchozí dohodě s dodavatelem, a to nepoškozené, nepoužité a v původním obalu na adresu určenou dodavatelem. Náklady na dopravu zboží hradí Objednatel.

Po převzetí vráceného zboží vystaví dodavatel dobropis na kupní cenu (bez dopravních nákladů) a vrátí dobropisovanou částku převodem na účet odběratele.

Právo na vrácení zboží nevzniká v případě, že zboží bylo vyrobeno podle zvláštní objednávky a není uveden v katalogu, nebo pokud na zboží byla poskytnuta sleva. Pokud se zákazník rozhodne pro vrácení penez, kontaktuje naši společnost telefonicky nebo e-mailem. Naše společnost po ověření podmínek na nárokování penez zašle zákazníkovi peníze zpět na účet resp. jejich doručí jiným způsobem, který zákazník navrhne.

Závěrečná ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží podle katalogu produkty belicipasky.cz uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají ve smyslu § 273 OZ přednost před těmito VOP. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 01.10.2014

BeliciPasky.cz
info@belicipasky.cz